Monthly Archives: พฤศจิกายน 2562

//พฤศจิกายน
28 11, 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

By | 2019-11-29T10:31:42+07:00 พฤศจิกายน 28th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments

27 11, 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

By | 2020-08-13T19:09:38+07:00 พฤศจิกายน 27th, 2562|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2562

25 11, 2562

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

By | 2019-11-29T10:25:00+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments

22 11, 2562

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562

By | 2020-04-20T15:17:06+07:00 พฤศจิกายน 22nd, 2562|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2562 [...]

6 11, 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

By | 2020-06-19T09:47:02+07:00 พฤศจิกายน 6th, 2562|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562