Monthly Archives: สิงหาคม 2562

//สิงหาคม
30 08, 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

By | 2019-09-02T14:17:36+07:00 สิงหาคม 30th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

15 08, 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-06-17T15:56:59+07:00 สิงหาคม 15th, 2562|Categories: 11.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|0 Comments

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

15 08, 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

By | 2020-06-17T15:52:36+07:00 สิงหาคม 15th, 2562|Categories: 11.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|0 Comments

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

13 08, 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

By | 2020-08-13T19:07:37+07:00 สิงหาคม 13th, 2562|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

8 08, 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

By | 2019-08-28T13:46:38+07:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3

8 08, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)

By | 2019-08-28T13:41:48+07:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่3

6 08, 2562

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562

By | 2020-04-20T14:57:35+07:00 สิงหาคม 6th, 2562|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3พ.ศ.2562 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3พ.ศ.2562