Monthly Archives: มกราคม 2566

//มกราคม
27 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักกีฬา ผู้ร่วมงานและผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T16:03:25+07:00 มกราคม 27th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน นักกีฬา ผู้ร่วมงาน งานแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน

27 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดลำโพง ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:53:13+07:00 มกราคม 27th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดลำโพง

26 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:56:29+07:00 มกราคม 26th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

26 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:51:33+07:00 มกราคม 26th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬา

26 01, 2566

ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล

By | 2023-02-13T14:12:37+07:00 มกราคม 26th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:42:08+07:00 มกราคม 23rd, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง

20 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:40:35+07:00 มกราคม 20th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ

20 01, 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญฉลองพระบวชใหม่ ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่ศรีวิชัย ตำบลทุ่งน้อย ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งมีตัวแทนตำบลทุ่งน้อย เข้าร่วมอุปสมบท ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 จำนวน 2 รูป

By | 2023-01-20T14:27:16+07:00 มกราคม 20th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments