Monthly Archives: กรกฎาคม 2565

//กรกฎาคม
27 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:24:15+07:00 กรกฎาคม 27th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง

26 07, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.

By | 2023-06-12T14:36:27+07:00 กรกฎาคม 26th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

26 07, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

By | 2022-08-24T10:39:48+07:00 กรกฎาคม 26th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

26 07, 2565

เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

By | 2022-08-24T10:38:25+07:00 กรกฎาคม 26th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยที่ 3

25 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:56:43+07:00 กรกฎาคม 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น กองคลัง)

25 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:27:34+07:00 กรกฎาคม 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

22 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์ลอยตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:22:38+07:00 กรกฎาคม 22nd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์ลอยตั้งโต๊ะ)

22 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โปรเจคเตอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:16:49+07:00 กรกฎาคม 22nd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โปรเจคเตอร์)

22 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:14:41+07:00 กรกฎาคม 22nd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(หน่วยตรวจสอบภายใน)