Monthly Archives: พฤษภาคม 2563

//พฤษภาคม
29 05, 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By | 2020-06-12T09:18:37+00:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|0 Comments

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

14 05, 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-06-17T16:03:58+00:00 พฤษภาคม 14th, 2563|Categories: 11.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|0 Comments

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

8 05, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563

By | 2020-06-19T10:15:04+00:00 พฤษภาคม 8th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563