Monthly Archives: พฤษภาคม 2563

//พฤษภาคม
29 05, 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

By | 2021-08-23T09:41:44+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯภ.ด.ส.3 _ ลำดับ 1,001-1,050ภ.ด.ส.3 _ ลำดับ 1,051-1,100ภ.ด.ส.3 _ ลำดับ [...]

29 05, 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By | 2020-06-12T09:18:37+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|0 Comments

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

19 05, 2563

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

By | 2021-07-14T14:33:03+07:00 พฤษภาคม 19th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยฯ หนังสือเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

18 05, 2563

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

By | 2021-07-14T14:27:44+07:00 พฤษภาคม 18th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

14 05, 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-06-17T16:03:58+07:00 พฤษภาคม 14th, 2563|Categories: 11.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|0 Comments

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

8 05, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563

By | 2020-06-19T10:15:04+07:00 พฤษภาคม 8th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563