Monthly Archives: มีนาคม 2565

//มีนาคม
28 03, 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2565

By | 2022-04-28T11:01:17+07:00 มีนาคม 28th, 2565|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน มีนาคม 2565

25 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันฯ

By | 2022-04-25T11:40:05+07:00 มีนาคม 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันฯ

24 03, 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

By | 2023-05-31T16:01:50+07:00 มีนาคม 24th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการค้นหาโรคเรื้อรัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

23 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:02:29+07:00 มีนาคม 23rd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจารจรโดยลงหินคลุก

By | 2023-01-06T09:58:11+07:00 มีนาคม 22nd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมผิวจารจรโดยลงหินคลุก

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ

By | 2022-04-25T11:41:13+07:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ

By | 2022-04-25T11:32:11+07:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:58:32+07:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

10 03, 2565

แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565

By | 2023-05-25T11:09:46+07:00 มีนาคม 10th, 2565|Categories: 10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|0 Comments

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุญเลียม  จันทร์เชื้อ บ้านเลขที่ 11/2 หมู่ที่ [...]