Monthly Archives: ตุลาคม 2564

//ตุลาคม
27 10, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

By | 2022-04-25T13:10:18+00:00 ตุลาคม 27th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

26 10, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:21:36+00:00 ตุลาคม 26th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

26 10, 2564

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:20:39+00:00 ตุลาคม 26th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

21 10, 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประตำเดือน ตุลาคม 2564

By | 2022-04-25T09:20:48+00:00 ตุลาคม 21st, 2564|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

18 10, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติฯ

By | 2022-04-25T11:42:44+00:00 ตุลาคม 18th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติฯ

18 10, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

By | 2021-10-20T09:15:10+00:00 ตุลาคม 18th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

13 10, 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564

By | 2022-04-26T10:07:20+00:00 ตุลาคม 13th, 2564|Categories: 6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|0 Comments

รายงานความพึงพอใจ เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายงานผลความพึงพอใจ เรื่อง งานด้านการศึกษา รายงานผลความพึงพอใจ เรื่องงานด้านสาธารณสุข รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการเรื่องงานจัดเก็บรายได้