Monthly Archives: สิงหาคม 2564

//สิงหาคม
20 08, 2564

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ

By | 2023-01-09T15:22:14+00:00 สิงหาคม 20th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ

16 08, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:13:21+00:00 สิงหาคม 16th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

16 08, 2564

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:11:17+00:00 สิงหาคม 16th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

6 08, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:04:03+00:00 สิงหาคม 6th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

6 08, 2564

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T15:59:36+00:00 สิงหาคม 6th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

3 08, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประกวfจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย และแบบแสดงราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(บก.06)

By | 2021-08-03T14:22:05+00:00 สิงหาคม 3rd, 2564|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

แบบแสดงราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(บก.06)ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประกวfจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี [...]

3 08, 2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2021-08-03T11:39:09+00:00 สิงหาคม 3rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments