Monthly Archives: สิงหาคม 2564

//สิงหาคม
20 08, 2564

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ

By | 2023-01-09T15:22:14+07:00 สิงหาคม 20th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ

20 08, 2564

แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบลทุ่งน้อยกำหนด

By | 2023-07-21T14:58:59+07:00 สิงหาคม 20th, 2564|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

แบบแสดงรายการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสาธารณสุขฯ

16 08, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:13:21+07:00 สิงหาคม 16th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

16 08, 2564

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:11:17+07:00 สิงหาคม 16th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

6 08, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:04:03+07:00 สิงหาคม 6th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

6 08, 2564

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T15:59:36+07:00 สิงหาคม 6th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา