สมาชิกสภาเทศบาล

//สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 2022-04-29T09:22:48+07:00

สมาชิกสภา เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายชลอ  สุขหร่อง
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
086-9308561

นายดำรงค์ชัย  นาคสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
081-7860816

นายสุพจน์   คุ้มคูณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
094-2931878

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เขต1

นายจิรัฏฐ์   ศักดิ์ดี
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
090-6878886

นายณรงค์   หงษ์อิ่ม
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
084-5963439

นายบำรุง   อ่อนน้อม
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
080-5269923

นายพิษณุ  สุขหร่อง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
081-5326045

นายสุวิรัตน์   มัชฌิมา
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
084-5963412

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เขต2

นายนาวิน   พุ่มสว่าง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
080-6704634

นายมานัส  นาคแก้ว
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
089-5676650

นายสมชาย   อุ้ยมาก
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
084-5963468

นายอานนธ์   มาประดิษฐ
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย
083-2018389