Monthly Archives: ธันวาคม 2561

//ธันวาคม
18 12, 2561

ประกาศ เรื่องการยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2562

By | 2018-12-18T16:28:04+07:00 ธันวาคม 18th, 2561|Categories: ข่องกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

img115