Monthly Archives: พฤศจิกายน 2563

//พฤศจิกายน
27 11, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

By | 2021-04-08T09:32:44+07:00 พฤศจิกายน 27th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

25 11, 2563

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.34)ฯ

By | 2021-08-24T11:31:34+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.34)ฯ

25 11, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2021-04-08T09:27:17+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีฯ

24 11, 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนคสล. โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-002 สายบ้านท่ายา 1 ม.6 บ้านท่ายา ต.ทุ่งน้อย กว้าง 4 ม. ยาว 794 ม. หนา 0.05 ม. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

By | 2020-12-18T14:37:10+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

23 11, 2563

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

By | 2021-07-14T15:20:49+07:00 พฤศจิกายน 23rd, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยฯ หนังสือเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

20 11, 2563

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

By | 2021-07-14T15:25:26+07:00 พฤศจิกายน 20th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร หนังสือเชิญประชุมสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย