Monthly Archives: พฤศจิกายน 2563

//พฤศจิกายน
27 11, 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-011 สายบ้านท่าโบสถ์ หมู่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 502 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By | 2021-03-08T15:59:46+00:00 พฤศจิกายน 27th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-011 สายบ้านท่าโบสถ์ หมู่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ตำบลทุ่งน้อย กว้าง [...]

27 11, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

By | 2021-04-08T09:32:44+00:00 พฤศจิกายน 27th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

25 11, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2021-04-08T09:27:17+00:00 พฤศจิกายน 25th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีฯ

24 11, 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนคสล. โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-002 สายบ้านท่ายา 1 ม.6 บ้านท่ายา ต.ทุ่งน้อย กว้าง 4 ม. ยาว 794 ม. หนา 0.05 ม. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

By | 2020-12-18T14:37:10+00:00 พฤศจิกายน 24th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคสล.โดยวิธีปูผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

5 11, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

By | 2021-04-20T15:16:29+00:00 พฤศจิกายน 5th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563