Monthly Archives: มีนาคม 2566

//มีนาคม
31 03, 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

By | 2023-06-13T14:02:05+07:00 มีนาคม 31st, 2566|Categories: 14.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี|0 Comments

รายงานผลดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตในระบบe-plannacc-รอบ12-เดือน-ปี-2565

24 03, 2566

การแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

By | 2023-03-24T14:44:09+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

24 03, 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-24T10:59:52+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

24 03, 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2023-03-24T10:57:02+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี|0 Comments

34.การประเมินความเสี่ยงทุจริต 2566

24 03, 2566

คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

By | 2023-03-28T10:58:01+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

24 03, 2566

การประชุม เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-24T10:34:15+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล [...]