Monthly Archives: เมษายน 2564

//เมษายน
28 04, 2564

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมแสดงสัญญาลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

By | 2021-04-28T11:41:29+07:00 เมษายน 28th, 2564|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

พนักงานเทศบาลร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมแสดงสัญญาลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

28 04, 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปี 2564

By | 2021-04-28T11:29:58+07:00 เมษายน 28th, 2564|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

โครงการเลือกตั้งและการรณรงค์การเลือกตั้ง โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2564

27 04, 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

By | 2021-04-27T15:51:40+07:00 เมษายน 27th, 2564|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2564 โครงการอบรมจริยธรรม