Monthly Archives: ตุลาคม 2563

//ตุลาคม
30 10, 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563.

By | 2021-07-14T15:13:34+07:00 ตุลาคม 30th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563.

23 10, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี

By | 2021-04-27T14:21:44+07:00 ตุลาคม 23rd, 2563|Categories: 14.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

14 10, 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ

By | 2021-04-05T14:56:14+07:00 ตุลาคม 14th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ

14 10, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ

By | 2020-11-26T09:45:34+07:00 ตุลาคม 14th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ

13 10, 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2564

By | 2021-04-27T14:13:17+07:00 ตุลาคม 13th, 2563|Categories: 14.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี|0 Comments

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

12 10, 2563

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

By | 2021-05-12T15:10:52+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563_compressed(1)7