Monthly Archives: สิงหาคม 2566

//สิงหาคม
28 08, 2566

เทศกาลงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยร่วมกันสาธิตอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิจิตร (ขนมจีน แบบโบราณ)

By | 2023-08-28T09:41:45+07:00 สิงหาคม 28th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลังบวรตำบลทะนง นำโดยนายกทองใบ บุญกลิ่น [...]

25 08, 2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

By | 2023-12-12T15:22:30+07:00 สิงหาคม 25th, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

22 08, 2566

กิจกรรมการปล่อยปลาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-08-22T10:17:36+07:00 สิงหาคม 22nd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานทุกท่าน และร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยปล่อยปลา 2 จุด จุดที่1.เวลา10.30 น. บริเวณหน้าวัดทุ่งน้อย [...]

21 08, 2566

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

By | 2023-12-12T15:39:15+07:00 สิงหาคม 21st, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

21 08, 2566

หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

By | 2023-12-12T15:37:36+07:00 สิงหาคม 21st, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือนัดประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

18 08, 2566

การไปทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-08-22T10:38:39+07:00 สิงหาคม 18th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ปิดจ๊อบปีการศึกษา2566ด้วยการพา เด็กนักเรียนทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ฟาร์มแกะ/ กองเสบียงฟาร์มในจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณท่านนายกที่สนับสนุน

18 08, 2566

คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหมู่บ้านร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการอำเภอโพทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอโพทะเล หมู่ที่ 6

By | 2023-08-22T10:28:03+07:00 สิงหาคม 18th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 08, 2566

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ฯ

By | 2023-08-18T09:56:04+07:00 สิงหาคม 18th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ออกพื้นที่แจกจ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล [...]