Monthly Archives: มิถุนายน 2565

//มิถุนายน
23 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:10:56+00:00 มิถุนายน 23rd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

15 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:41:00+00:00 มิถุนายน 15th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง

7 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:12:39+00:00 มิถุนายน 7th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ

2 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:36:38+00:00 มิถุนายน 2nd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด