Monthly Archives: มิถุนายน 2565

//มิถุนายน
24 06, 2565

โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมฯ และรายงานผลดำเนินการ ประจำปี 2565

By | 2023-06-09T15:37:34+07:00 มิถุนายน 24th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมฯ และรายงานผลดำเนินการ

23 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:10:56+07:00 มิถุนายน 23rd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

15 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:41:00+07:00 มิถุนายน 15th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง

12 06, 2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 (แก้ไขฉบับที่ 3)

By | 2023-06-12T14:03:39+07:00 มิถุนายน 12th, 2565|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 3

12 06, 2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548

By | 2023-06-12T14:02:14+07:00 มิถุนายน 12th, 2565|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548

7 06, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:12:39+07:00 มิถุนายน 7th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ