Monthly Archives: พฤษภาคม 2564

//พฤษภาคม
28 05, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T15:26:54+07:00 พฤษภาคม 28th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

24 05, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ออกเชิญชวนเคาะประตู​บ้าน ให้ประชาชนลงทะเบียน​จองสิทธิ​ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน

By | 2021-06-02T11:04:52+07:00 พฤษภาคม 24th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

7 05, 2564

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

By | 2021-05-12T15:16:23+07:00 พฤษภาคม 7th, 2564|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564