Monthly Archives: พฤษภาคม 2565

//พฤษภาคม
31 05, 2565

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ประจำปี 2565

By | 2023-05-31T15:47:41+07:00 พฤษภาคม 31st, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ [...]

31 05, 2565

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกล(รถเกรดเดอร์)

By | 2023-01-06T10:04:39+07:00 พฤษภาคม 31st, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกล(รถเกรดเดอร์)

31 05, 2565

กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

By | 2023-05-31T09:38:01+07:00 พฤษภาคม 31st, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

27 05, 2565

การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

By | 2022-06-14T08:56:22+07:00 พฤษภาคม 27th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 05, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

By | 2022-08-01T10:23:47+07:00 พฤษภาคม 25th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

25 05, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

By | 2022-08-01T10:22:29+07:00 พฤษภาคม 25th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา