Monthly Archives: พฤษภาคม 2565

//พฤษภาคม
31 05, 2565

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกล(รถเกรดเดอร์)

By | 2023-01-06T10:04:39+00:00 พฤษภาคม 31st, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกล(รถเกรดเดอร์)

27 05, 2565

การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

By | 2022-06-14T08:56:22+00:00 พฤษภาคม 27th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 05, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

By | 2022-08-01T10:23:47+00:00 พฤษภาคม 25th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

25 05, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

By | 2022-08-01T10:22:29+00:00 พฤษภาคม 25th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

18 05, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย

By | 2022-05-18T16:03:18+00:00 พฤษภาคม 18th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย