Monthly Archives: สิงหาคม 2565

//สิงหาคม
31 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:20:20+00:00 สิงหาคม 31st, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์)

24 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:35:45+00:00 สิงหาคม 24th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 08, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

By | 2022-12-01T14:13:18+00:00 สิงหาคม 19th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

19 08, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

By | 2022-12-01T14:15:10+00:00 สิงหาคม 19th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

11 08, 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

By | 2022-08-24T10:40:59+00:00 สิงหาคม 11th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565