Monthly Archives: สิงหาคม 2565

//สิงหาคม
31 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:20:20+07:00 สิงหาคม 31st, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์)

24 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:35:45+07:00 สิงหาคม 24th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 08, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การตัดเย็บเสื้อผ้า”

By | 2023-06-27T15:24:37+07:00 สิงหาคม 21st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การตัดเย็บเสื้อผ้า” ระหว่างวันที่  15 - 21 สิงหาคม  2565 สถานที่ฝึกอบรม [...]

21 08, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การปลูกข่า”

By | 2023-06-27T15:18:16+07:00 สิงหาคม 21st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การปลูกข่า” ระหว่างวันที่  8 - 10 มิถุนายน  2565 สถานที่ฝึกอบรม [...]

19 08, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

By | 2022-12-01T14:13:18+07:00 สิงหาคม 19th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

19 08, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

By | 2022-12-01T14:15:10+07:00 สิงหาคม 19th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ