Monthly Archives: มิถุนายน 2564

//มิถุนายน
29 06, 2564

ยกเลิกโครงการและยกเลิกประกาศผลผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

By | 2021-07-06T09:49:48+07:00 มิถุนายน 29th, 2564|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ยกเลิกโครงการและยกเลิกประกาศผลผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี [...]

7 06, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อยเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยประจําปี 2564

By | 2021-09-03T11:34:50+07:00 มิถุนายน 7th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อยเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยประจําปี 2564