Monthly Archives: มีนาคม 2561

//มีนาคม
21 03, 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2018-03-21T16:52:34+07:00 มีนาคม 21st, 2561|Categories: แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลด-แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี-61-64

21 03, 2561

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564)

By | 2018-03-21T16:34:24+07:00 มีนาคม 21st, 2561|Categories: แผนปฏิบัติการ ป.ป.ช.|0 Comments

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลด-ปปช 61-64

21 03, 2561

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564)

By | 2018-03-21T16:32:37+07:00 มีนาคม 21st, 2561|Categories: แผนปฏิบัติการ ป.ป.ช.|0 Comments

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลด-ปปช60-64

15 03, 2561

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณปี 2561

By | 2018-03-15T11:16:26+07:00 มีนาคม 15th, 2561|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

ดาวห์โหลดไฟล์ เทศบัญญัติ ปี 61

14 03, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก รวม ๑๕ สาย

By | 2018-10-31T15:45:14+07:00 มีนาคม 14th, 2561|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน1ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา1        

13 03, 2561

วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

By | 2018-03-13T14:13:30+07:00 มีนาคม 13th, 2561|Categories: สถานที่สำคัญ|0 Comments

วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประวัติวัดทุ่งน้อย เดิมมีชื่อว่าวัดราษฎร์บูรณะ นายหนุน บุญเพชร เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น [...]

13 03, 2561

รู้จักกับ Thailand 4.0 แบบเข้าใจง่าย อ่านรอบเดียว เล่าได้เป็นช่องเป็นฉาก!!!!

By | 2018-03-13T13:56:38+07:00 มีนาคม 13th, 2561|Categories: ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน|0 Comments

พักหลัง ๆ นี้เพื่อน ๆ หลายคนคงได้ยินตามโทรทัศน์ งานสัมมนา หรืออ่านผ่านตาบนเฟซบุ๊กของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand 4.0 [...]

10 03, 2561

รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2018-03-11T15:59:03+07:00 มีนาคม 10th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

10 03, 2561

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจะทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทุกอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน

By | 2018-03-11T15:59:37+07:00 มีนาคม 10th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments