Monthly Archives: เมษายน 2562

//เมษายน
26 04, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

By | 2019-04-26T11:03:59+07:00 เมษายน 26th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่2

22 04, 2562

โครงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2019-04-22T16:06:19+07:00 เมษายน 22nd, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments

9 04, 2562

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

By | 2019-04-09T16:21:40+07:00 เมษายน 9th, 2562|Categories: ข่องกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน