Monthly Archives: พฤศจิกายน 2564

//พฤศจิกายน
25 11, 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

By | 2022-04-25T09:22:21+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2564|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

17 11, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ

By | 2022-04-25T11:45:37+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ

17 11, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:39:52+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 11, 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-008 สายคลองชลประทานซี 96 บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่4 ตำบลทุ่งน้อย กว้าง 4 เมตรยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร

By | 2023-01-11T14:48:42+07:00 พฤศจิกายน 16th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

6 11, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:00:17+07:00 พฤศจิกายน 6th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง