Monthly Archives: พฤศจิกายน 2564

//พฤศจิกายน
25 11, 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

By | 2022-04-25T09:22:21+00:00 พฤศจิกายน 25th, 2564|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

17 11, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ

By | 2022-04-25T11:45:37+00:00 พฤศจิกายน 17th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ

1 11, 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2564

By | 2021-11-01T15:26:35+00:00 พฤศจิกายน 1st, 2564|Categories: 6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|0 Comments

กองการศึกษาฯ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ

1 11, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการฯ

By | 2022-04-25T11:47:03+00:00 พฤศจิกายน 1st, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการฯ