Monthly Archives: ธันวาคม 2564

//ธันวาคม
28 12, 2564

ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2564

By | 2022-04-27T09:43:50+00:00 ธันวาคม 28th, 2564|Categories: 4.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี|0 Comments

ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2564

28 12, 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564

By | 2022-04-25T09:23:22+00:00 ธันวาคม 28th, 2564|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

27 12, 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

By | 2021-12-30T10:17:25+00:00 ธันวาคม 27th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

24 12, 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

By | 2022-04-25T13:11:11+00:00 ธันวาคม 24th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

21 12, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T16:29:51+00:00 ธันวาคม 21st, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ