Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2563

//กุมภาพันธ์
27 02, 2563

ประกาศราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ฯ

By | 2020-06-03T13:58:42+07:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ฯ

24 02, 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัญที่ 1 ประจำปี 2563

By | 2021-07-15T09:36:29+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

24 02, 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

By | 2021-07-15T09:30:59+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

18 02, 2563

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

By | 2021-07-14T14:15:02+07:00 กุมภาพันธ์ 18th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุม คณะผู้บริหาร หนังสือเชิญประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

17 02, 2563

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

By | 2021-07-14T14:22:19+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2563|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยฯ หนังสือเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

7 02, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562

By | 2020-06-19T09:59:47+07:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563

3 02, 2563

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

By | 2020-06-22T14:58:49+07:00 กุมภาพันธ์ 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น