Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2563

//กุมภาพันธ์
27 02, 2563

ประกาศราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ฯ

By | 2020-06-03T13:58:42+00:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ฯ

7 02, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562

By | 2020-06-19T09:59:47+00:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563

3 02, 2563

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

By | 2020-06-22T14:58:49+00:00 กุมภาพันธ์ 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น