ITA

/ITA
10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.16-010

By | 2020-08-10T15:49:44+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพจ.ถ.16-010

10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

By | 2020-08-10T15:47:33+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

23 07, 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 40

By | 2020-08-10T15:42:45+00:00 กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 40

1 07, 2563

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-07-01T08:50:01+00:00 กรกฎาคม 1st, 2563|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

30 06, 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสียงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-06-30T15:58:52+00:00 มิถุนายน 30th, 2563|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสียงการทุจริตฯ ประจำปี 2563 (ชุดที่ 1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสียงการทุจริตฯ ประจำปี 2563 (ชุดที่ 2) [...]