8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

//8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน