5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

//5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
26 04, 2565

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

By | 2022-04-26T15:07:16+00:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|0 Comments

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

18 06, 2563

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

By | 2020-06-18T10:41:09+00:00 มิถุนายน 18th, 2563|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|0 Comments

คู่มือการจัดทำรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. คู่มือการปฏิบัติงานคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น