15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

//15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
26 04, 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

By | 2022-04-26T14:38:12+00:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

25 04, 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564

By | 2021-05-12T11:23:03+00:00 เมษายน 25th, 2564|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบระมาณ 2564.

12 12, 2562

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

By | 2020-06-12T09:25:04+00:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

12 12, 2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

By | 2020-06-12T09:21:16+00:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

12 12, 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By | 2020-06-12T09:21:39+00:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

12 12, 2562

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

By | 2020-06-12T09:22:22+00:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน

12 12, 2562

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

By | 2020-06-12T09:22:41+00:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ