15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

//15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 02, 2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2024-02-21T13:08:40+07:00 กุมภาพันธ์ 1st, 2567|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม66

10 01, 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2024-02-27T11:47:25+07:00 มกราคม 10th, 2567|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

12 04, 2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2566

By | 2023-04-12T13:37:46+07:00 เมษายน 12th, 2566|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

26 04, 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

By | 2022-04-26T14:38:12+07:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

25 04, 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564

By | 2021-05-12T11:23:03+07:00 เมษายน 25th, 2564|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบระมาณ 2564.

12 12, 2562

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

By | 2020-06-12T09:25:04+07:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

12 12, 2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

By | 2020-06-12T09:21:16+07:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

12 12, 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By | 2020-06-12T09:21:39+07:00 ธันวาคม 12th, 2562|Categories: 15.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง