13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

//13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
25 04, 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

By | 2022-04-25T08:42:44+00:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2565

28 04, 2564

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมแสดงสัญญาลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

By | 2021-04-28T11:41:29+00:00 เมษายน 28th, 2564|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

พนักงานเทศบาลร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมแสดงสัญญาลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

27 04, 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

By | 2021-04-27T15:51:40+00:00 เมษายน 27th, 2564|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2564 โครงการอบรมจริยธรรม

1 07, 2563

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-07-01T08:50:01+00:00 กรกฎาคม 1st, 2563|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง