1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

//1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 02, 2566

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

By | 2023-03-10T14:41:48+00:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

10 01, 2566

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

By | 2023-03-10T14:41:09+00:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

19 04, 2565

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

By | 2023-03-07T13:48:44+00:00 เมษายน 19th, 2565|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

พรบ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ-1