1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

//1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 02, 2566

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

By | 2023-03-10T14:41:48+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

10 01, 2566

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

By | 2023-03-10T14:41:09+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

12 06, 2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2561 (แก้ไขฉบับที่ 3)

By | 2023-06-12T14:03:39+07:00 มิถุนายน 12th, 2565|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ฉบับ 3

12 06, 2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548

By | 2023-06-12T14:02:14+07:00 มิถุนายน 12th, 2565|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548