1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

//1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
19 04, 2565

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

By | 2022-04-19T10:38:59+00:00 เมษายน 19th, 2565|Categories: 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|0 Comments

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พรบ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ-1 -พรบ-เทศบาล พรบ-เทศบาล-2496 พรบ-เทศบาล-ฉบับที่14-2562 พรบ-ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-2542 พรบ-อำนวยความสะดวก