ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
22 08, 2566

กิจกรรมการปล่อยปลาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-08-22T10:17:36+07:00 สิงหาคม 22nd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานทุกท่าน และร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยปล่อยปลา 2 จุด จุดที่1.เวลา10.30 น. บริเวณหน้าวัดทุ่งน้อย [...]

29 12, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำออมสินจากไม้ไผ่”

By | 2023-06-27T15:09:14+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำออมสินจากไม้ไผ่” ระหว่างวันที่  27 - 29 ธันวาคม 2564 สถานที่ฝึกอบรม [...]

23 12, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T14:24:58+07:00 ธันวาคม 23rd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ

1 09, 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ หรือความปลอดภัยของผู้สูงอายุจากการระบาดของโรคโควิด-19

By | 2023-06-23T16:44:56+07:00 กันยายน 1st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งน้อย โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลทุ่งน้อย ได้จัดโครงการเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงใจ วัตถุประสงค์ เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อแนะนำให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงสมาชิกในครัวเรือน [...]

1 09, 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี ชีวิเป็นสุข

By | 2023-06-23T16:38:02+07:00 กันยายน 1st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งน้อย โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายดี จิตดี ชีวีเป็นสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ [...]

1 09, 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาโรคเรื้อรังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

By | 2023-06-23T16:34:41+07:00 กันยายน 1st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งน้อย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย ได้ดำเนินโครงการค้นหาโรคเรื้อรังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เน้นการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนด้านพฤติกรรมประจำวัน  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 [...]

21 08, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การตัดเย็บเสื้อผ้า”

By | 2023-06-27T15:24:37+07:00 สิงหาคม 21st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การตัดเย็บเสื้อผ้า” ระหว่างวันที่  15 - 21 สิงหาคม  2565 สถานที่ฝึกอบรม [...]

21 08, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การปลูกข่า”

By | 2023-06-27T15:18:16+07:00 สิงหาคม 21st, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การปลูกข่า” ระหว่างวันที่  8 - 10 มิถุนายน  2565 สถานที่ฝึกอบรม [...]

12 08, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร”

By | 2023-06-27T15:21:32+07:00 สิงหาคม 12th, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร” ระหว่างวันที่  10 - 12 สิงหาคม  2565 สถานที่ฝึกอบรม [...]

24 01, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำกระเป๋าแฮนด์เมด”

By | 2023-06-27T15:14:33+07:00 มกราคม 24th, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำกระเป๋าแฮนด์เมด” ระหว่างวันที่  18 - 24 มกราคม 2565 สถานที่ฝึกอบรม [...]