supansapim2531

/supansapim2531

About supansapim2531

This author has not yet filled in any details.
So far supansapim2531 has created 103 blog entries.
19 06, 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

By | 2020-06-19T13:36:39+00:00 มิถุนายน 19th, 2563|Categories: 10.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต

18 06, 2563

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

By | 2020-06-18T10:41:09+00:00 มิถุนายน 18th, 2563|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|0 Comments

คู่มือการจัดทำรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. คู่มือการปฏิบัติงานคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17 06, 2563

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-17T14:51:38+00:00 มิถุนายน 17th, 2563|Categories: 4.2 รายงานติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน|0 Comments

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

16 06, 2563

แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

By | 2020-06-16T13:21:14+00:00 มิถุนายน 16th, 2563|Categories: 10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|0 Comments

คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

9 06, 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-09T14:52:22+00:00 มิถุนายน 9th, 2563|Categories: 7.2 รายงานการกำกับการใช้งบ ประจำปี รอบ 6 เดือน|0 Comments

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

8 06, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563

By | 2020-06-19T11:54:00+00:00 มิถุนายน 8th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563