คู่มือประชาชน

/คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน 2018-03-21T15:38:27+07:00
ลิงค์ Facebook เทศบาลตำบลทุ่งน้อย 2020-03-16T15:28:21+07:00
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2018-03-21T16:05:09+07:00

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2018-03-21T16:04:27+07:00

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ดาวน์โหลด

แบบขึ้นทะเบียนผู้พิการ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2018-03-21T16:02:47+07:00

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ดาวน์โหลด

แบบยื่น ภ ร ด 2 (โรงเรือนและที่ดิน)

 

การรับชำระภาษีป้าย 2018-03-21T16:01:56+07:00

การรับชำระภาษีป้าย

ดาวน์โหลด

แบบ ภ ป 1 (ภาษีป้าย)

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2018-03-21T16:01:29+07:00

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

ดาวน์โหลด

แบบ ภ บ ท 5 (ภาษีบำรุงท้องที่)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-03-21T15:59:04+07:00

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ดาวน์โหลด

แบบคำร้อง (จดทะเบียนพาณิชย์)

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 2018-03-21T15:54:27+07:00

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้อง

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 2018-03-21T15:41:14+07:00

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ดาวน์โหลด

 

การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2018-03-21T15:40:22+07:00

การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 2018-03-21T16:00:15+07:00

การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

ดาวน์โหลด

แบบคำร้อง ธพ.น.1 (น้ำมัน)

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-03-21T15:35:57+07:00

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ดาวน์โหลด

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2018-03-21T15:37:35+07:00

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดาวน์โหลด

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-03-21T15:30:27+07:00

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

ดาวห์โหลด

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-03-21T15:55:51+07:00

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และเคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้อง แบบ ข.1 (ก่อสร้าง รื้อถอน อาคาร)

ขออนุญาติแจ้งถมดิน 2018-03-21T15:56:49+07:00

ขออนุญาติแจ้งถมดิน

ดาวน์โหลด

แบบ ขถด.1 (ขุดดิน ถมดิน)

 

ขออนุญาติแจ้งขุดดิน 2018-03-21T15:57:46+07:00

ขออนุญาติแจ้งขุดดิน

ดาวน์โหลด

แบบ ขถด.1 (ขุดดิน ถมดิน)