สำนักปลัดเทศบาล

//สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล 2019-02-09T22:36:46+00:00

สำนักปลัดเทศบาล

นางพัลลภา  โหง้วประสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายเสน่ห์  คุ้มคูณ
รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

จ่าเอกกวี  จันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายนินัทธ์ ศักดิ์ชิโนรส
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุพรรษา  มากพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมาโนชญ์  คุ้มเวช
นักพัฒนาชุมชน

นายจรัสพงษ์   ชาญณรงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ ที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล หรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัยและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ  งานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย