สำนักปลัดเทศบาล

//สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล 2023-04-28T22:50:11+07:00

สำนักปลัดเทศบาล

นางพัลลภา  โหง้วประสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
081-0392760

นายพัสกร มารยาท
รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย
086-4402326

จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอภิชา สมอไทย
นักทรัพยากรบุคคล
083-6156993

นางสาวสุพรรษา  มากพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
096-6768749

นายมาโนชญ์  คุ้มเวช
นักพัฒนาชุมชน
094-6273804

นางสาวนวรัตน์  จันทร์สอน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
083-4893088

นางสาวจีระภา เผ่าพงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววันเพ็ญ จุลพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ ที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล หรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัยและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ  งานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย