สมาชิกสภาเทศบาล

//สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 2018-04-01T17:59:27+00:00

สมาชิกสภา เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายบุญสืบ อาสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายบุญช่วย จุลพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายจำลอง พูนหมี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เขต1

นายสุวิรัตน์ มัชฌิมา
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายสมบัติ กุลแก้ว
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นางทองใบ บุญกลิ่น
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายณรงค์ หงษ์อิ่ม
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายบุญช่วย จุลพันธ์
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายจำลอง พูนหมี
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เขต2

นายดำรงค์ชัย นาคสุข
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายเดช บัวทอง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายชลอ สุขหร่อง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายบุญธรรม สิงห์ชู
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายบุญสืบ อาสว่าง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายมานัส นาคแก้ว
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย