สมาชิกสภาเทศบาล

//สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 2021-06-15T21:26:09+00:00

สมาชิกสภา เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายชลอ  สุขหร่อง
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายดำรงค์ชัย  นาคสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

นายสุพจน์   คุ้มคูณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เขต1

นายจิรัฏฐ์   ศักดิ์ดี
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายณรงค์   หงษ์อิ่ม
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายบำรุง   อ่อนน้อม
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายพิษณุ  สุขหร่อง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายสุวิรัตน์   มัชฌิมา
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เขต2

นายนาวิน   พุ่มสว่าง
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายมานัส  นาคแก้ว
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายสมชาย   อุ้ยมาก
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย

นายอานนธ์   มาประดิษฐ
สมาชิกสภาฯต.ทุ่งน้อย