กำนันผู้ใหญ่บ้าน

//กำนันผู้ใหญ่บ้าน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน 2018-04-01T17:56:22+07:00

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งน้อย

นายชนะ กลั่นนุช
กำนันตำบลทุ่งน้อย

นายประสิทธิ์ บัวทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นางทิวา อาสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายเรือง เมืองฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายสุชาติ พูนหมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นางสำเนียง ศรีอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายนิพนธ์ จาดฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7