กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

//กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2018-03-14T17:33:36+00:00

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันจ่าเอกจิรยุทธ  พุ่มพวง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

จ่าสิบเอกหญิงสายใหม  โพธิกุล
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน

หน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสารธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขงานสัตว์แพทย์ งานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสารธารณสุขปละงานทันตสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย