กองช่าง

กองช่าง 2018-03-21T16:43:59+00:00

กองช่าง

นายภานุมาศ  พานิชสรรพ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นาย
นายช่างโยธา

นายประวิทย์  พบศิลา
ผู้ช่วยช่างโยธา

หน้าที่ของกองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง  งานสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย