กองคลัง

กองคลัง 2022-04-29T09:34:44+07:00

กองคลัง

นางสุชญา เกิดฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
093-1398294

นางสาวรักคณา  สากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
087-2073454

ชื่อ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกวิสรา  สุขหร่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย