กองการศึกษา

//กองการศึกษา
กองการศึกษา 2022-04-29T09:45:40+07:00

กองการศึกษา

นายพัสกร มารยาท
รองปลัดเทศบาลตำบล
086-4402326

นางปริศนา คงแป้น
นักวิชาการศึกษา
094-9246364

นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีสนธิ์
ครู
089-2690602

นางสาวสุดา บัวทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเรวดี อาสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ของกองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงาหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางดารศึกษา งานกิจกรรมศาสนาส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย