กองการศึกษา

//กองการศึกษา
กองการศึกษา 2019-02-09T22:43:02+00:00

กองการศึกษา

นายมาโนชญ์  คุ้มเวช
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปริศนา คงแป้น
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีสนธิ์
ครู

นางปรียาดา รังสุข
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเรวดี อาสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ของกองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงาหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางดารศึกษา งานกิจกรรมศาสนาส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย