โครงสร้างพื้นฐาน

//โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน 2018-03-04T19:11:56+07:00

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เส้นทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 7.61 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือ ร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอจะดำเนินการได้ ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมดังนี้

การคมนาคม การจราจร

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน

– หมายเลข     – สายอำเภอ    – อำเภอ
– หมายเลข     – สาย              – อำเภอ

สะพาน

จำนวน  3  สะพาน

ถนน

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1  สาย
สภาพถนน  คอนกรีต  จำนวน –  สาย  ระยะทาง –  กม.
ลาดยาง  จำนวน  1  สาย  ระยะทาง  5.2  กม.
ลูกรัง   จำนวน  –  สาย  ระยะทาง  –  กม.

ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท  จำนวน  1  สาย

สภาพถนน  คอนกรีต  จำนวน  –  สาย  ระยะทาง  –  กม.
ลาดยาง  จำนวน  1  สาย  ระยะทาง  6.2  กม.
ลูกรัง  จำนวน  –  สาย  ระยะทาง  –  กม.

ถนนของท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  จำนวน  164  สาย

สภาพถนน  คอนกรีต  จำนวน  50  สาย  ระยะทาง  16.414  กม.
แอสฟัลท์ติก  จำนวน  –  สาย  ระยะทาง  –  กม.
ลาดยาง  จำนวน  –  สาย  ระยะทาง  –  กม.
ลูกรัง  จำนวน  83  สาย  ระยะทาง 134.716 กม.
หินคลุก  จำนวน  31  สาย  ระยะทาง  65.467   กม.

การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพทะเลให้บริการ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ถนนสาธารณะของเทศบาล ยังติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณในการบริหารงานยังไม่เพียงพอในการให้บริการ แต่เทศบาลมีแผนที่จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกสายภายในอนาคต

การประปา

การประปาส่วนภูมิภาคของอำเภอบางมูลนาก สาขาอำเภอโพทะเล ให้บริการ

การสื่อสารและโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประจำอำเภอ 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล ตั้งอยู่ติดริมถนน สายบางมูลนาก – บรรพตพิสัย บริเวณทิศตะวันออกของเทศบาล มีองค์การโทรศัพท์สาขาโพทะเลให้บริการโทรศัพท์ครอบคลุมทั่วถึงเขตเทศบาล มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งในพื้นที่เทศบาล

ด้านเศรษฐกิจ

จำแนกตามประเภทอาชีพ ข้อมูลความเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล

การเกษตรกรรม

การพาณิชย์และบริการ

ธนาคาร

ส่วนราชการที่ตั้งในเขตพื้นที่เทศบาล