อำนาจหน้าที่

//อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ 2018-03-21T16:56:02+07:00

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

จำนวนอัตรากำลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

  • พนักงานเทศบาลสามัญ 16 คน
  • ลูกจ้างประจำ 1 คน
  • พนักงานจ้างตามภาระกิจ 4 คน
  • พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน

อำนาจหน้าที่

ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ข. เทศบาลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์