วิสัยทัศน์และพันธกิจ

//วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2018-03-04T13:45:12+07:00

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ “ทุ่งน้อยตำบลน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรมประเพณี  คุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า มุ่งเน้นการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย