รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

///รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ

แสดงความคิดเห็น

About the Author: