โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประจำปี 2561

///โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยยุคลบาท โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาจิตใจให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังสมและประเทศชาติด้วยการกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายสุชิน ฉิมไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางภณิดา เสือกลิ่น ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น